Informacje prawne

Witryna internetowa www.babybrezza.pl (dalej zwana „Witryną”) jest własnością firmy Gamin Tout Terrain, oficjalnego europejskiego dystrybutora marki Baby Dream Company Inc.

 
WYDAWCA WITRYNY INTERNETOWEJ
GAMIN TOUT TERRAIN
spółka z o.o. z kapitałem 33 000 EUR
Numer SIRET: 41435412600024
Siedziba: 52 rue Édouard Pailleron, 75019 Paris – Francja
Dyrektor generalny: Charles KEHOE
Telefon: 0142386600
Adres e-mail: contact@gamin-tout-terrain.com.
DYREKTOR WYDANIA 
Pan Charles KEHOE, dyrektor generalny
HOSTING
Hosting www.babybrezza.com zapewnia firma OVH
Siedziba: 2 rue Kellermann,
59100 Roubaix – Francja.
PROJEKT I UTWORZENIE WITRYNY 
Projekt i witryna zostały wykonane przez firmę Baby Brezza, 250 Passaic Street, Newark, NJ 07104
WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
Jakiekolwiek wykorzystanie, powielanie, przesyłanie, wprowadzanie do obrotu lub modyfikacja, w części lub w całości, witryny www.babybrezza.pl bez zgody Wydawcy jest zabronione i może skutkować podjęciem działań prawnych i postępowań, takich jak przewidziane zgodnie z francuskim kodeksem własności intelektualnej i kodeksem cywilnym.
WARUNKI KORZYSTANIA Z WITRYNY GAMIN TOUT TERRAIN
Celem Witryny jest prezentacja wszystkich naszych produktów do pielęgnacji dzieci oraz umożliwienie Internaucie (dalej zwanym „Użytkownikiem”) dostępu do niektórych usług związanych z naszymi produktami (porady i wskazówki, newsletter) (dalej zwane „Usługami”). W celu ochrony praw Użytkowników i osób trzecich poruszanie się po Witrynie podlega poszanowaniu przez Użytkownika Warunków użytkowania. Korzystanie z witryny oznacza akceptację Warunków użytkowania.
KORZYSTANIE Z WITRYNY
Witryna jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego. Witryna nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych przez Użytkownika. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od sprzedaży, wynajmowania lub wprowadzania do obrotu treści Witryny lub oferowanych Usług.
Zabrania się porządkowania, modyfikowania, dekompilacji, tłumaczenia, adaptacji lub powielania jakichkolwiek informacji, produktów i ogólnie wszelkich elementów zawartych w Witrynie.
Użytkownik ma ograniczone uprawnienia do pobierania elementów zawartych w Witrynie na jeden komputer osobisty oraz do drukowania różnych jej stron, pod warunkiem zachowania praw autorskich, znaków towarowych i innych informacji o własności.
ODNOŚNIKI HIPERTEKSTOWE
Tworzenie odnośników hipertekstowych do witryny wymaga uprzedniej zgody Dyrektora Wydania.
PRAWO AUTORSKIE
Reprodukcja lub reprezentacja, w części lub w całości, stron, informacji i wszelkich innych elementów składających się na Witrynę, przy użyciu jakiegokolwiek procesu lub nośnika, jest zabroniona i bez zgody wydawcy stanowi naruszenie praw autorskich.
ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON
Niniejsza Witryna zawiera odnośniki do innych witryn zarządzanych przez osoby trzecie. Gamin Tout Terrain nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zawartość tych stron osób trzecich ani za jakiekolwiek szkody fizyczne lub moralne, które mogą one powodować. Udostępnienie odnośników nie nakłada żadnych zobowiązań na firmę Gamin Tout Terrain, która nie ma możliwości kontrolowania stron osób trzecich.
PRAWA DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA OBRAZU

Obrazy dostarczone jako tło mogą być wykorzystywane wyłącznie przez osoby prywatne i wyłącznie jako tła pulpitu komputera. Nie można ich kopiować, powielać, edytować, pobierać, przesyłać, transmitować ani rozpowszechniać w żaden sposób, z wyjątkiem pobrania na komputer osobisty do wyłącznego użytku prywatnego. W żadnym wypadku nie wolno ich wykorzystywać do celów zawodowych lub komercyjnych ani powielać na osobistych stronach internetowych.
BAZY DANYCH
Bazy danych podlegają ochronie na mocy prawa właściwego dla przetwarzania danych. Jakiekolwiek wydobycie lub próba wydobycia, w całości lub w części, może wiązać się z odpowiedzialnością cywilną i karną ze strony sprawcy.
ZACHOWANIE UŻYTKOWNIKA
Użytkownik gwarantuje, że nie będzie korzystał z Witryny i Oferowanych Usług, do celów niezgodnych z prawem i zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących krajowych i międzynarodowych przepisów ustawowych i wykonawczych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody, jakie może wyrządzić Gamin Tout Terrain lub osobom trzecim w wyniku niezgodnego z przepisami korzystania z Witryny i Oferowanych Usług. W przypadku naruszenia przez Użytkownika jego zobowiązań prawnych i umownych, Gamin Tout Terrain zastrzega sobie prawo do podjęcia działań prawnych, mających na celu doprowadzenie do zaprzestania danego naruszenia i uzyskania zadośćuczynienia.
OGRANICZENIE DOSTĘPU
Gamin Tout Terrain zastrzega sobie prawo do ograniczenia dostępu do całości lub części Witryny każdemu użytkownikowi, według wyłącznego uznania Gamin Tout Terrain i bez uprzedniego powiadomienia.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Użytkownik Witryny działa na własną odpowiedzialność i na własne ryzyko.
Informacje zawarte w Witrynie podano w dobrej wierze i na podstawie aktualnej wiedzy. Gamin Tout Terrain dokłada wszelkich starań, aby informacje publikowane w Witrynie były dokładne i aktualne oraz zastrzega sobie prawo do poprawiania treści w dowolnym momencie i bez uprzedniego powiadomienia.
wyczerpującego charakteru informacji udostępnianych w Witrynie ani tego, że działanie Witryny nie zostanie zawieszone, zakłócone lub będzie wolne od błędów.
Ponadto Gamin Tout Terrain nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w działaniu Witryny ani za występowanie błędów. 
Ogólnie rzecz biorąc, Gamin Tout Terrain nie zobowiązuje się do naprawienia jakichkolwiek szkód, bezpośrednich lub pośrednich, niezależnie od ich przyczyn, pochodzenia, charakteru lub konsekwencji, związanych z korzystaniem z Witryny, a w szczególności pogorszenia stanu sprzętu komputerowego Użytkownika, spowodowanego wirusem komputerowym, utratą danych lub jakąkolwiek inną utratą wartości niematerialnych i prawnych, które mogą wystąpić w wyniku uzyskania dostępu do Witryny lub niemożności uzyskania dostępu do niej lub w wyniku zaufania jakiejkolwiek informacji bezpośrednio dostarczonej lub opublikowanej na niej.
INFORMACJE OGÓLNE
Warunki korzystania z Witryny podlegają prawu francuskiemu, a Użytkownik, akceptując niniejsze Warunki użytkowania, przyznaje wyłączną jurysdykcję sądom francuskim. Jeżeli którakolwiek z klauzul Warunków użytkowania okazałaby się zbędna, nieważna lub niewykonalna, pozostałe klauzule Warunków użytkowania pozostaną niezmienione i nadal będą obowiązywać, tak jakby zbędne, nieważne lub niewykonalne klauzule nie były już zawarte w Warunkach użytkowania. Tytuły klauzul mają na celu wyłącznie ułatwienie czytania i zrozumienia Warunków użytkowania i w żadnym wypadku nie mogą wpływać na treść klauzul i ich ewentualną interpretację. W przypadku, gdyby któreś z postanowień Warunków użytkowania okazało się niezgodne z obowiązującym prawem, postanowienie to zostanie uznane za zastąpione postanowieniem zgodnym z prawem, którego treść powinna być jak najbardziej zbliżona do treści pierwotnej klauzuli.
KONTAKTY
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszych Warunków użytkowania, Użytkownik może kontaktować się z Gamin Tout Terrain za pośrednictwem formularza kontaktowego.
ZMIANY WARUNKÓW UŻYTKOWANIA
Gamin Tout Terrain zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych Warunkach użytkowania i innych informacji prawnych zawartych w Witrynie bez uprzedniego powiadomienia. W związku z tym Użytkownik zobowiązuje się do regularnego sprawdzania ewentualnych zmian i przestrzegania ich.