POLITYKA PRYWATNOŚC

            
Dane osobowe
Dane osobowe to informacje dotyczące osoby fizycznej, która została zidentyfikowana lub mogłaby zostać zidentyfikowana, bezpośrednio lub pośrednio, poprzez powołanie się na numer identyfikacyjny lub jeden lub więcej elementów, które są dla niej unikalne. (Nazwisko, imię, adres, numer telefonu, informacje o lokalizacji itd.)
Przetwarzanie
Wszelkie operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak ich zbieranie, utrwalanie, przeglądanie, modyfikacja, dystrybucja itp.
Administrator danych
Podmiot określający cele i sposoby przetwarzania danych.
Podwykonawca
Podmiot przetwarzający dane w imieniu administratora danych.
Zebrane dane
Aby zapewnić najlepszą możliwą obsługę, a w szczególności zapewnić realizację zamówień oraz utrzymanie relacji z klientami, Gamin Tout Terrain może gromadzić pewne dane osobowe, które dotyczą Użytkownika (takie jak imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu, data urodzenia itp.), które Użytkownik mu przekazuje lub które Gamin Tout Terrain uzyskuje podczas zakupów.
Inspektor ochrony danych
celu zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności danych Gamin Tout Terrain wyznaczył inspektora ochrony danych. Prowadzi on rejestr przetwarzania danych przez Gamin Tout Terrain. Jeżeli Użytkownik potrzebuje dodatkowych informacji, może wysłać list za potwierdzeniem odbioru, na adres: Gamin Tout Terrain Customer Service – 52 rue Edouard Pailleron 75019 Paris.
Administratorzy danych
Spółka Gamin Tout Terrain z siedzibą pod adresem 52 rue Edouard Pailleron 75019 w Paryżu odpowiada za przetwarzanie danych osobowych, to znaczy określa cele i sposoby przetwarzania określone poniżej
Podstawy prawne przetwarzania danych
Gamin Tout Terrain przetwarza dane na różne sposoby. Poniżej znajduje się lista różnych baz danych, które nam to umożliwiają:
 • Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnej zgody Użytkownika
 • Badania odwiedzin i gromadzenie wiedzy o klientach (zarządzanie plikami cookies)
 • Organizacja konkursów
 • Zarządzanie mediami społecznościowymi
Przekazywanie danych partnerom Gamin Tout Terrain (tylko partnerzy, którzy wyrazili na to zgodę). Gamin Tout Terrain współpracuje z wybranymi uprzywilejowanymi partnerami w sektorach takich jak wczesne dzieciństwo, rodzina i rozrywka.
Wzbogacenie bazy danych Gamin Tout Terrain o dane partnerów (w przypadku, gdy udzielono partnerowi zgody).
Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Gamin Tout Terrain
Zarządzanie relacjami handlowymi z klientem
Pomiar satysfakcji klientów z naszych usług i produktów
Przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Gamin Tout Terrain
Zarządzanie realizacją praw klientów
Okres zbierania kluczowych danych
Dane mogą być zbierane na różnych etapach „podróży” klienta. Gamin Tout Terrain dokłada wszelkich starań, aby gromadzenie odbywało się w sposób przejrzysty i uczciwy. 
Gromadzenie danych w sposób pośredni:
Firma Gamin Tout Terrain może być zobowiązana do pośredniego zbierania niektórych danych użytkownika. Dane te pochodzą od partnerów Gamin Tout Terrain, którym Użytkownik wyraził zgodę na przekazanie swoich danych do Gamin Tout Terrain w celu otrzymywania naszych newsletterów.
Gromadzenie danych podczas przeglądania Witryny:
Używamy plików „cookies”, które pozwalają nam zbierać informacje o sposobie przeglądania Witryny przez Użytkownika. Więcej informacji zamieszczono w zakładce cookies.
Bezpieczeństwo przeglądania
Wszystkie witryny www.babybrezza.eu są bezpieczne i szyfrowane, w szczególności strony, na których gromadzone są dane Użytkownika. Można to sprawdzić, patrząc na adres strony: zielona kłódka jest wyświetlana przed lub po adresie www.babybrezza.pl; w zależności od przeglądarki.
Bezpieczne przechowywanie danych
Gamin Tout Terrain podejmuje wszelkie możliwe środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa danych, w szczególności w celu uniemożliwienia ich udostępnienia nieupoważnionym osobom trzecim. W tym celu Gamin Tout Terrain wprowadza wszelkie środki niezbędne do zabezpieczenia swoich urządzeń komputerowych oraz urządzeń swoich podwykonawców.
Wykorzystanie
Odbiorcy danych
Podwykonawcy
W celu realizacji oferowanych usług możemy być zobowiązani do przekazania danych podwykonawcom. W takich przypadkach Gamin Tout Terrain pozostaje odpowiedzialny za wykorzystanie danych przez podwykonawców i zapewni przestrzeganie umów i przepisów. W szczególności Gamin Tout Terrain zrobi wszystko, co w jego mocy, aby zapewnić przestrzeganie standardów bezpieczeństwa.
Partnerzy
Gamin Tout Terrain może przekazywać dane partnerom w następujących przypadkach:
 • W ramach naszej działalności, aby zapewnić jak najlepszą obsługę, a także dostawę produktów, obsługę płatności za zamówienia itp.
 • W przypadkach, w których Użytkownik nie wyraził zgody na otrzymywanie ofert handlowych od partnerów Gamin Tout Terrain.
 • W przypadku, gdy organ administracyjny lub sądowy zażąda danych.
 • Przekazywanie danych poza Unię Europejską
W niektórych przypadkach, w szczególności w kontekście zarządzania mediami społecznościowymi, rekomendacji produktów lub reklamy ukierunkowanej, dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych. Firmy otrzymujące te dane posiadają certyfikat Tarczy Prywatności (Privacy Shield).
 • Reklamy Gamin Tout Terrain
 • Kontaktując się z obsługą klienta przez e-mail lub telefon
 • Partner: Chcę otrzymywać oferty partnerów od Gamin Tout Terrain.
Jeżeli Użytkownik nie chce, aby firma Gamin Tout Terrain przesyłała jego dane swoim partnerom w celu otrzymywania ich ofert, może w każdej chwili wycofać swoją zgodę:
 • Przechodząc do zakładki „Moje subskrypcje” na koncie klienta
 • Kontaktując się z obsługą klienta przez e-mail lub telefon
 • Gamin Tout Terrain może również kontaktować się z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości tekstowej w celach innych niż przesyłanie ofert handlowych.
Prawo do sprzeciwu
Jest to prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W niektórych przypadkach skorzystanie z prawa do sprzeciwu może uniemożliwić kontynuację relacji z Gamin Tout Terrain. Na przykład, jeżeli Użytkownik sprzeciwi się przetwarzaniu danych w kontekście zarządzania relacjami z klientami, nie będzie już mógł złożyć zamówienia w Gamin Tout Terrain.
W odniesieniu do ofertowania komercyjnego Użytkownik może w każdej chwili sprzeciwić się przekazywaniu, transmitowaniu lub przechowywaniu danych. Z prawa tego można skorzystać bez konieczności podania uzasadnionego powodu.
Prawo do określenia instrukcji, co stanie się z danymi osobowymi po śmierci Użytkownika
W przypadku braku dyspozycji lub o ile w tych instrukcjach nie wskazano inaczej, prawa do danych zmarłej osoby mogą wykonywać jej spadkobiercy
Prawo do ograniczenia przetwarzania
Jest to prawo do wstrzymania przetwarzania na czas przeprowadzania kontroli (sprawdzenie prawidłowości danych osobowych, sprawdzenie, czy uzasadnione powody podane przez osobę mają pierwszeństwo przed uzasadnionymi powodami administratora danych w przypadku sprzeciwu itp.)
Prawo do przeniesienia
Jest to prawo do żądania, aby dane osobowe zostały przesłane w ustrukturyzowanym formacie bezpośrednio od jednego administratora danych do drugiego, gdy jest to technicznie możliwe
Prawo do złożenia skargi do regulatora
Korzystanie ze swoich praw
Aby skorzystać ze swoich praw, Użytkownik musi przedstawić dowód tożsamości. Aby chronić dane osobowe, nie możemy ujawnić tych informacji ani zmodyfikować ich bez dowodu tożsamości.
Użytkownik możesz skorzystać ze swoich praw dostępu lub korekty, pisząc na adres Service Clients Gamin Tout Terrain - 52 rue Édouard Pailleron 75019 Paris.
Odpowiedź zostanie wysłana w rozsądnym terminie.